برای خودم می‌گویم

3,000,000

تاب «برای خودم می گویم» شامل خاطرات سارا هاکبی ساندرز سخنگوی مطبوعاتی دونالد ترامپ در کاخ سفید است